Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Gaardsebaan 4 te Zundert
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0879.WPgaardsebaan4-OW01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het wijzigingsplan "Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Gaardsebaan 4 te Zundert" van de gemeente Zundert;

1.2 verbeelding

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0879.WPgaardsebaan4-OW01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Toepassing

Van toepassing zijn de regels van het bestemmingsplan ‘Derde herziening Buitengebied Zundert’ van de gemeente Zundert, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

3 Algemene regels

Artikel 3 Overige regels

3.1 Voorwaardelijke verplichting

3.1.1 Landschappelijke inpassing
De gronden en bouwwerken ter plaatse van de bestemming ‘Wonen’, mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van wonen indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels. Met dien verstande dat de landschappelijke inpassing moet worden aangebracht uiterlijk één jaar na onherroepelijk worden van de bestemming ‘Wonen’.
3.1.2 Sloop
In verband met de toegepaste sloopregeling behorende bij de voorwaarden in de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan ‘Derde herziening Buitengebied Zundert’, artikel 4.7.13, gelden voor de locatie Gaardsebaan 4 de volgende voorwaarden:
  1. De oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m²)’;
  2. De gronden en bouwwerken ter plaatse van de bestemming ‘Wonen’, mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van wonen indien de vierkante meters van bijbehorende bouwwerken  teruggebracht is naar de ter plaatse van de aanduiding ‘maximum oppervlakte (m²)’ geldende oppervlakte. Met dien verstande dat de sloop heeft plaatst gevonden maximaal één jaar na onherroepelijke worden van de bestemming ‘Wonen’;

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan "Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Gaardsebaan 4 te Zundert”.