Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Heischoorstraat 13a te Klein Zundert
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0879.WPheischoorstr13a-OW01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het wijzigingsplan "Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Heischoorstraat 13a te Klein Zundert" van de gemeente Zundert;

1.2 verbeelding

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0879.WPheischoorstr13a-OW01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Toepassing

Van toepassing zijn de regels van het bestemmingsplan ‘Derde herziening Buitengebied Zundert’ van de gemeente Zundert, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

3 Algemene regels

Artikel 3 Overige regels

3.1 Voorwaardelijke verplichting

3.1.1 Landschappelijke inpassing
De gronden en bouwwerken ter plaatse van de bestemming ‘Wonen’, mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van wonen indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels. Met dien verstande dat de landschappelijke inpassing moet worden aangebracht uiterlijk één jaar na onherroepelijk worden van de bestemming ‘Wonen’.
3.1.2 Afwijken voorwaardelijke verplichting
Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1.1 ten behoeve van treffen van andere landschapsmaatregelen dan zoals bepaald in het bijgevoegde landschappelijk inpassingsplan in bijlage 1 bij deze regels, met dien verstande dat deze landschapsmaatregelen:
 
  1. minimaal gelijk zijn aan de in het landschappelijk inpassingsplan opgenomen landschaps-maatregelen;
  2. voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke waarden waarvoor de in het landschappelijk inpassingsplan genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;
  3. zijn afgestemd op de specifieke omgevingskenmerken.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan "Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Heischoorstraat 13a te Klein Zundert”.