Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Palmbosstraat 11
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0879.WPpalmbosstr11-VS01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Palmbosstraat 11’ van de gemeente Zundert;

1.2 verbeelding

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0879.WPpalmbosstr11-VS01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Toepassing

Van toepassing zijn de regels van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ van de gemeente Zundert, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

3 Algemene regels

Artikel 3 Overige regels

3.1 Voorwaardelijke verplichting

3.1.1 Landschappelijke inpassing
De gronden en bouwwerken ter plaatse van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’, mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het agrarische bedrijf indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels. Met dien verstande dat de landschappelijke inpassing moet worden aangebracht in het eerstvolgende plantseizoen.
3.1.2 Stikstof
De gronden kunnen slechts worden gerealiseerd voor de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ indien:
  1. bij het realiseren van de bestemming gebruik wordt gemaakt van de machines en het materieel, zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels;
  2. in afwijking van het bepaalde onder lid a kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid a, mits:
    1. de wijziging van het voorgenomen project niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de bestaande stikstofdepositie;
    2. indien er wel sprake is van een toename van stikstofdepositie er voldoende mitigerende maatregelen worden getroffen, zodat er geen sprake is van een significant negatief effect.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Palmbosstraat 11”.