Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Derde herziening Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Meirseweg 41 en 45
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0879.WPmeirseweg41en45-VS01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het wijzigingsplan "Derde herziening Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Meirseweg 41 en 45”
van de gemeente Zundert;

1.2 verbeelding

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0879.WPmeirseweg41en45-VS01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Toepassing

Van toepassing zijn de regels van het bestemmingsplan ‘Derde herziening buitengebied Zundert’ van de gemeente Zundert, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

3 Algemene regels

Artikel 3 Overige regels

3.1 Voorwaardelijke verpichting

3.1.1 Landschappelijke inpassing
De gronden en bouwwerken ter plaatse van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’, mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het agrarische bedrijf indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels.
3.1.2 Sloop
 
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – corsobouwplaats’ geldt dat het gebruik van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming uitsluitend is toegestaan indien de bestaande bebouwing ter plaatse van de aanduiding ‘voorwaardelijke verplichting ‘ uiterlijk binnen 4 maanden na ingebruikneming van is gesloopt. 

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan "Derde herziening Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Meirseweg 41 en 45”.