Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging cbp Klein Zundertse Heikant
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0879.WPcbpklheikant-OW01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het wijzigingsplan ‘Derde herziening Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging cbp Klein Zundertse Heikant’ van de gemeente Zundert;

1.2 verbeelding

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0879.WPcbpklheikant-OW01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Toepassing

Van toepassing zijn de regels van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ van de gemeente Zundert, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

3 Algemene regels

Artikel 3 Overige regels

3.1 Voorwaardelijke verplichting

3.1.1 Landschappelijke inpassing
De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk - corsobouwplaats’, mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de corsobouwplaats indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels.
3.1.2 Sloop
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – corsobouwplaats’ geldt dat het gebruik van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming uitsluitend is toegestaan indien de bestaande bebouwing ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - voorwaardelijke verplichting‘ uiterlijk binnen 4 maanden na ingebruikneming van de nieuwe locatie is gesloopt.
 
3.1.3 Stikstof
De gronden kunnen slechts worden gerealiseerd voor de aanduiding specifieke vorm van maatschappelijk - corsobouwplaats’ indien:
  1. bij het realiseren van de bestemming gebruik wordt gemaakt van de machines en het materieel, zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels;
  2. in afwijking van het bepaalde onder lid a kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid a, mits:
    1. de wijziging van het voorgenomen project niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de bestaande stikstofdepositie;
    2. indien er wel sprake is van een toename van stikstofdepositie er voldoende mitigerende maatregelen worden getroffen, zodat er geen sprake is van een significant negatief effect.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan ‘Derde herziening Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging cbp Klein Zundertse Heikant’.