direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - 2
Plan: Bedrijventerrein Oisterwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0824.BPbedrijventerrein-0004

Artikel 4 Bedrijf - 2

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijven tot en met categorie 2', voor het uitoefenen van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten behorende tot en met categorie 2, zoals vermeld in de bij deze regels behorende en als zodanig deel uitmakende bijlage 1(Lijst van bedrijfsactiviteiten);
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' (k) en 'specifieke vorm van kantoor - kantoor 1' voor een zelfstandig kantoor;
 • c. productiegebonden ondergeschikte detailhandel, tot maximaal 10% van het totale brutovloeroppervlak tot een maximum van 150 m² verkoopvloeroppervlak;
 • d. internethandel;

met de daarbijbehorende:

 • e. tuinen, erven en terreinen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. water, waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met inachtneming van het bepaalde in sub c;
 • c. De minimale afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt 2,5 meter;
 • d. De goothoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
 • e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
 • f. Bij (ver)bouwplannen mogen gebouwen nooit meer uitbreiden dan 1.000 m2 bvo. Ook zijn extra verdiepingsvloeren niet toegestaan.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien verstande dat:
  • 1. de hoogte van transparante erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn niet meer dan 1,5 meter mag bedragen en;
  • 2. de hoogte van overige erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn niet meer dan 1 meter mag bedragen.
 • b. de maximale bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en lichtmasten bedraagt 12 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.1 ten behoeve van het uitbreiden van het gebouw buiten het bouwvlak ten behoeve van kantoren, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. Er dient voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig te zijn;
 • b. De uitbreiding bedraagt maximaal 500 m² bvo;
 • c. De maximale goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan geldt binnen het bouwvlak;
 • d. Het bepaalde in artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.

4.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
 • b. wonen;
 • c. detailhandel, met uitzondering van productiegebonden ondergeschikte detailhandel als bedoeld in 4.1 sub c;
 • d. productiegebonden ondergeschikte detailhandel bij een groothandel;
 • e. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG);
 • f. seksinrichtingen;
 • g. (permanente) buitenopslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1 ten behoeve van:

 • a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die zijn opgenomen in een naast hogere categorie dan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 4.1 indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 4.1, niet in de Lijst van bedrijven wordt genoemd;
 • b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 4.1, niet in de Lijst van bedrijven wordt genoemd;

Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, stofuitworp en gevaar, waarbij tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking.

4.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen en toe te staan, dat een bedrijf bij (ver)bouwplannen de gebouwen meer uitbreidt dan 1.000 m² bvo, zoals genoemd in 4.2.1 onder de volgende voorwaarden:

 • a. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden, waarbij voldaan dient te worden aan de parkeerregeling zoals opgenomen in 4.7;
 • b. Er ontstaat geen onevenredige aantasting van het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. Er ontstaat geen onevenredige overlast voor de omgeving;
 • d. Er wordt voldaan aan de voorwaarden in het kader van de brandveiligheid.

4.7 Parkeren
 • a. Er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn, ook bij een wijziging van functies in de bestaande bebouwing.
 • b. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.