direct naar inhoud van Regels
Plan: Moleneind 25, Loon op Zand 2016
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0809.WPMoleneind25-ow01

Regels

Hoofdstuk 1 Algemene regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regels wordt verstaan onder 'het plan': de verbeelding van het plan 'Moleneind 25 , Loon op Zand, 2016' als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0809.WPMoleneind25-OB01 en de bijbehorende regels, toelichting en bijlagen.

Artikel 2 Overeenkomstige toepassing regels moederplan

Op het plan zijn de regels van het bestemmingsplan 'Herziening Buitengebied 2015' met IMRO IDN NL.IMRO.0809.BPHERZBUITENGEB-VG01, vastgesteld op 10 december 2015 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Sloop overtollige bebouwing

Alvorens de bedrijfswoning in gebruik wordt genomen, dient de overtollige bebouwing zoals weergegeven in bijlage 3 te zijn gesaneerd.

Artikel 4 Landschappelijke inpassing

Binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van het wijzigingsplan, dient de landschappelijke inpassing te zijn gerealiseerd, beheerd en in stand gehouden conform het 'erfbeplantingsplan' zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels.

Artikel 5 Citeertitel

Het plan wordt aangehaald als 'Moleneind 25, Loon op Zand, 2016'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand

van

Mij bekend,

de secretaris,