direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Leeuwerik 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0798.BPLEEUWERIK3ESBEEK-VG01

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

4.1.1 Algemeen

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. parken, plantsoenen en groenstroken;
 • b. beplantingen;
 • c. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. behoud en herstel van de aanwezige laanbeplanting als landschaps- en natuurwaarde ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - bomenrij';


alsmede voor:

 • e. openbare tuinen en andere voor het publiek toegankelijke groenvoorzieningen;
 • f. bermen, bermsloten;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. recreatief medegebruik;
 • i. evenementen;
 • j. voet- en fietspaden;
 • k. water(lopen);
 • l. overige bijbehorende voorzieningen.


met bijbehorende:

 • m. kunstuitingen;
 • n. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.


4.1.2 Dubbelbestemming

Voor zover aan gronden de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting hoog' is toegekend, zijn de gronden tevens aangewezen voor de bescherming en veiligstelling van de aan de grond eigen zijnde voorkomende of te verwachten archeologische waarden.

4.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in artikelĀ 4.1.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 3 en de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen voor:
  • 1. muziekkiosk, 6 m;
  • 2. kunstuitingen, 12 m;
  • 3. verlichting en speelvoorzieningen, 6 m;
  • 4. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 2 m.

4.3 Omgevingsvergunning ten behoeve van werken en werkzaamheden

4.3.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - bomenrij' zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden) houtgewas te (doen) vellen of te (doen) rooien.

4.3.2 Toegestane werkzaamheden

Het onder 4.3.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan aanlegvergunning of omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden is verleend;
 • b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
 • c. welke betreffen het normale onderhoud van de bomen.

4.3.3 Toetsing

De onder 4.3.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de natuur- en landschapswaarden van de laanbeplanting.