Bijlagen bij toelichting bestemmingsplan Woongebieden en Bedrijventerreinen,Hilvarenbeek

Bijlage 1 Resultaten inspraak

Bijlage 2 Vooroverlegreacties

Bijlage 3 Overzicht bedrijven

Bijlage 4 Verslag vaststellingsprocedure

Bijlage 5 Zienswijzentabel

Bijlage 6 Uitleg categorie-indeling bedrijventerreinen

Bijlage 7 Ambtshalve aanpassingen bij vaststelling