Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: De Blommers 1 te Hulten
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0784.WPdeblommers1-ON01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het wijzigingsplan 'De Blommers 1 te Hulten' met identificatienummer NL.IMRO.0784.WPdeblommers1-ON01 van de Gemeente Gilze en Rijen;

1.2 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.3 bedrijfsgebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of twee of meer met wanden omsloten ruimte vormt en in gebruik is ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten;

1.4 verbeelding

de digitale weergave van het wijzigingsplan;

1.5 vigerend plan

het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Gilze en Rijen, vastgesteld op 1 juli 2013 met IMRO-identificatie NL.IMRO.0784.BPbuitengebied-VG02.

2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Agrarisch

Van toepassing zijn de regels in artikel 3 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Gilze en Rijen, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

Artikel 3 Bedrijf

Van toepassing zijn de regels in artikel 4 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Gilze en Rijen, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan. In afwijking van het bestemmingsplan 'Buitengebied' geldt:
  1. dat de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - car' is opgenomen in het wijzigingsplan onder de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - caravanstalling';
  2. dat de aanduiding 'vab' is opgenomen in het wijzigingsplan onder de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - voormalig agrarisch bedrijf'.

3.1 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - caravanstalling' is het gebruik enkel toegestaan in de bestaande bedrijfsgebouwen conform de regels die zijn opgenomen voor een vervolgfunctie 'opslag en stalling van recreatieve vervoermiddelen (zoals caravans, boten , oldtimers)' zoals opgenomen in tabel 9 van artikel 42 lid 13 van het bestemmingsplan 'Buitengebied'.

Artikel 4 Waarde - Archeologie

Van toepassing zijn de regels in artikel 32 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Gilze en Rijen, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

Artikel 5 Waarde - Landschap - 1

Van toepassing zijn de regels in artikel 33 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Gilze en Rijen, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

3 Algemene regels

Artikel 6 Algemene aanduidingsregels

6.1 Overig - agrarisch verbredingsgebied

Van toepassing zijn de regels in artikel 42.13 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Gilze en Rijen, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

6.2 Overig - ihcs - 1

Van toepassing zijn de regels in artikel 42.2 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Gilze en Rijen, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

6.3 Vrijwaringszone - ils -12

Van toepassing zijn de regels in artikel 42.3 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Gilze en Rijen, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan De Blommers 1 te Hulten.