Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oranjestraat 129
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0784.BPOranjestraat129-vg01

Artikel 5 Verkeer (V)

 
5.1 Doeleindenomschrijving
 
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. wegen met ten hoogste 2 x 2 doorgaande rijstroken, alsmede opstelstroken, busstroken, voet- en fietspaden;
  2. nutsvoorzieningen;
  3. bij deze bestemming behorende voorzieningen als geluidwerende voorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, bermen, verkeersregelingen, aanwijzingsborden en water ten behoeve van wateraanvoer en –afvoer, waterberging en sierwater.
5.2 Bebouwing
 
5.2.1
Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming met
een bouwhoogte van ten hoogste 8.50 meter worden gebouwd.
 
5.2.2
Ten behoeve van het bouwen van nutsvoorzieningen mogen gebouwen worden
gebouwd met een oppervlakte van ten hoogste 10.00 m2 en een bouwhoogte van ten
hoogste 4.00 meter.
 
5.3 Specifieke gebruiksregel
 
Verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan.
 
5.4 Wijzigingsbevoegdheid
 
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming ‘verkeer’ wijzigen in de
bestemming ‘wonen’ indien deze bestemmingswijziging het gevolg is of noodzakelijk is
vanwege de toekenning, vormverandering of vergroting van een bouwvlak.