direct naar inhoud van Regels
Plan: Looienhoek 2 (Riel)
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0785.WP2018001Looienhoe-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan:

Het wijzigingsplan 'Looienhoek 2 (Riel)' van de gemeente Goirle.

1.2 Wijzigingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0785.WP2018001Looienhoe-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.3 Moederplan:

Het bestemmingsplan 'Buitengebied Goirle', zoals vastgesteld op 09-12-2008.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Van toepassing verklaring

Op onderhavig plan zijn de regels en eventuele bijlagen van het moederplan, voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 3 Gewijzigde regels

De regels van het moederplan worden als volgt gewijzigd:

Artikel 9 Agrarisch (A)

Artikel 9.4, eerste lid, ten aanzien van een aanlegvergunning in de aanlegvoorschriften wordt als volgt gewijzigd:

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), op de gronden die op de plankaart zijn aangeduid als 'overige zone - archeologische verwachtingswaarde', de volgende werken en of werkzaamheden uit te voeren of te laten voeren:

  • a. het verzetten van grond (afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren, diepploegen, diepwoelen) van meer dan 100 m3 een en ander voorzover geen vergunning vereist is in het kader van de Ontgrondingswet;
  • b. de aanleg van drainage ongeacht de diepte, tenzij het gaat om vervanging van een reeds bestaande drainage;
  • c. het graven, dempen, danwel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
  • d. het aanbrengen van niet-omkeerbare verhardingen en/of verharde oppervlakten van meer dan 100 m2¬†anders dan een bouwwerk.

Artikel 20 Wonen (W)

Aan de bouwvoorschriften voor vrijstaande bijgebouwen in artikel 20.2, tweede lid, wordt toegevoegd:

h. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' geldt de aangegeven omvang als maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen.

Artikel 4 Voorwaardelijke verplichting

4.1 Voorwaardelijke sloopverplichting

Gebruik van het perceel conform de bestemming 'Wonen' is toegestaan mits de te saneren bebouwing inclusief te verwijderen erfverharding, zoals weergegeven op de inrichtingsschets in Bijlage 1, bij deze regels, is gesaneerd binnen 12 maanden na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

4.2 Landschappelijke inpassing
  • a. Gebruik van het perceel zoals vastgelegd in onderhavig plan is toegestaan, mits de landschappelijke inpassing in het eerste plantseizoen na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan wordt aangelegd en vervolgens aldus in stand wordt gehouden.
  • b. Onder landschappelijke inpassing wordt in deze planregels verstaan het landschappelijke inpassingsplan zoals het is opgenomen in de inrichtingsschets in Bijlage 1, bij deze regels.

Hoofdstuk 3 Overangs- en slotregels

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan 'Looienhoek 2 (Riel)'.