direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer
Plan: Recreatieve Poort Goirle
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0785.BP2010004Recrpoort-vg01

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, met niet meer dan 2 rijstroken;
 • b. groenvoorzieningen, bermen en watergangen;
 • c. uitritten, voet- en rijwielpaden;
 • d. bermen en bermsloten;
 • e. nutsvoorzieningen, waaronder voorzieningen voor het inzamelen van afval;
 • f. evenementen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. straatmeubilair.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op de gronden als bedoeld in lid 4.1 zijn uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming toegestaan, met in achtneming van de volgende regels:

 • a. niet is toegestaan de opslag van of de inrichting van verkoop- of tappunten voor motorbrandstoffen, daaronder begrepen LPG;
 • b. ter plaatse van de aanduiding “garages” zijn binnen de bouwvlakken garageboxen toegestaan;
4.2.2 Garageboxen

Voor het bouwen van garageboxen gelden naast het bepaalde in lid 4.2.1 de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van garageboxen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • b. De oppervlakte per garagebox mag niet meer dan 40 m² bedragen;
4.2.3 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden naast het bepaalde in lid 4.2.1 de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 4 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van abri's en nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. de oppervlakte van abri's en nutsvoorzieningen mag niet meer dan 20 m² bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 15 meter bedragen.
4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden voor de inrichting van opslag-, tap- of verkooppunten voor motorbrandstoffen of LPG.