direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer
Plan: Natuurbegraafplaats De Hoevens
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0785.BP2012003Dehoevens-ow01

Artikel 6 Verkeer

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. voorzieningen voor verkeer en verblijf, waaronder wegen, paden en parkeervoorzieningen;
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
  • d. behoud van landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden in de vorm van wegbeplanting of laanbeplanting.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Bouwwerken

Op de gronden als bedoeld in lid 6.1 zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming toegestaan, met uitzondering van de opslag van of de inrichting van verkoop- of tappunten voor motorbrandstoffen, daaronder begrepen LPG.

6.2.2 Bouwwerken, geen bouwwerken zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden naast het bepaalde in lid 6.2.1. de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 9 m;
  • b. de bouwhoogte en oppervlakte van overige werken, geen bouwwerken zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m hoogte en 6 m² oppervlakte.

6.3 Omgevingsvergunning voor afwijken van de bouwregels
6.3.1 Algemeen

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

  • a. lid 6.2.2 onder a voor het bouwen van palen, masten en portalen met een hogere hoogte tot maximaal 15 m, mits hierdoor het stedenbouwkundig beeld en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast;
  • b. lid 6.2.2 onder b voor het bouwen van werken, geen bouwwerken zijnde, met een hogere bouwhoogte tot 6 m en een grotere oppervlakte tot 12 m², mits hierdoor het stedenbouwkundig beeld en de verkeersveiligheid niet worden aangetast.