Inhoud

Hoofdstuk 1      Inleidende bepalingen  2

Artikel A      Begripsbepalingen  2

Artikel B      Toepassingsbereik  2

Hoofdstuk 2      Bestemmingsbepalingen  4

Artikel C      Herziening van de voorschriften  4

Hoofdstuk 3      Slotregel 8

Artikel D      Slotbepaling  8
Hoofdstuk 1              Inleidende bepalingen

Artikel A                   Begripsbepalingen

 

plan:

het bestemmingsplan ‘Buitengebied Goirle herziening 2013‘ van de gemeente Goirle.

 

 

 

 

Artikel B                  Toepassingsbereik

 

I     De plankaarten van de bestemmingsplannen ‘Buitengebied Goirle’, (zoals vast-gesteld door de raad van de gemeente Goirle op 9 december 2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant bij besluit van 14 juli 2009 en onherroepelijk geworden na uitspraak van de Raad van State op 20 april 2011) worden herzien, zoals weergeven op de bij dit plan behorende verbeelding met nummer TEK03-GOI00011-01B.

 

Voor het overige blijven de plankaarten van het bestemmingsplan ‘Buitengebied  Goirle’ (zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle op 9 december 2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant bij besluit van 14 juli 2009 en onherroepelijk geworden na uitspraak van de Raad van State op 20 april 2011) blijft ongewijzigd van toepassing.

 

II    De voorschriften van het bestemmingsplan‘Buitengebied Goirle’, (zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle op 9 december 2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant bij besluit van 14 juli 2009 en onherroepelijk geworden na uitspraak van de Raad van State op 20 april 2011) worden herzien, zoals hierna beschreven.

 

Voor het overige blijven de voorschriften van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Goirle’ (zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle op 9 december 2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant bij besluit van 14 juli 2009 en onherroepelijk geworden na uitspraak van de Raad van State op 20 april 2011) blijft ongewijzigd van toepassing, met uitzondering van artikel 30 (slotbepaling).

 


 

Hoofdstuk 2            Bestemmings-bepalingen

Artikel C                   Herziening van de voorschriften

 

De voorschriften worden als volgt herzien:

 

I.    In artikel 1 wordt het volgende toegevoegd:

 

minicamping:

kamperen, in de vorm van recreatief medegebruik op gronden met een andere hoofdfunctie, voor maximaal 25 kampeermiddelen, geen stacaravans zijnde;

 

 

II.   In artikel 1 wordt de definitie van kleinschalig kamperen als volgt gewijzigd:

 

Kleinschalig kamperen:

kamperen, in de vorm van recreatief medegebruik op gronden met een andere hoofdfunctie, voor maximaal 25 kampeermiddelen, geen stacaravans zijnde;

 

 

III. Artikel 7, lid 7.3 komt te vervallen;

 

IV. In artikel 7, lid 7.5, sublid 7.5.1 wordt het volgende toegevoegd:

 

e    ter plaatse van de aanduiding 'hydrologisch waardevolle buffer' of ‘hydrologisch waardevolle kern’ op de plankaart:

-     het verzetten van grond (verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren) van meer dan 100 m3 of op een diepte van meer dan 0,60 m onder maaiveld;

-     het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins her-profileren van waterlopen, sloten en greppels;

-     de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervangen een reeds bestaande drainage;

-     het verlagen van de waterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het toepassen van drainagemiddelen, met uitzondering van grondwateronttrekkingen;

-     het aanbrengen van niet-omkeerbare verhardingen en/of verharde oppervlakten van meer dan 100 m² anders dan een bouwwerk

 

V.   Artikel 8, lid 8.3 komt te vervallen;

 

VI. In artikel 8, lid 8.5, sublid 8.5.1 wordt het volgende toegevoegd:

 

d    ter plaatse van de aanduiding 'hydrologisch waardevolle buffer' of ‘hydrologisch waardevolle kern’ op de plankaart:

-     het verzetten van grond (verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren) van meer dan 100 m3 of op een diepte van meer dan 0,60 m onder maaiveld;

-     het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins her-profileren van waterlopen, sloten en greppels;

-     de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervangen een reeds bestaande drainage;

-     het verlagen van de waterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het toepassen van drainagemiddelen, met uitzondering van grondwateronttrekkingen;

-     het aanbrengen van niet-omkeerbare verhardingen en/of verharde oppervlakten van meer dan 100 m² anders dan een bouwwerk

 

VII.         In artikel 11, lid 11.1 wordt het volgende toegevoegd:

 

o. minicamping  ter plaatse van de aanduiding "minicamping".

 

 

VIII.        In artikel 12, in Bijlage Tabel Paardenhouderij wordt het volgende toegevoegd

 

Nr.

Adres

Categorie bedrijf

Soort voorziening

Maximaal aantal bedrijfswoningen

Maximaal oppervlak aan bedrijfsgebouwen in m2

Goothoogte in meters

Bouwhoogte in meters

2

Gilzerbaan ong

h/f

Paardenhouderij/fokkerij

0

850

5

9

3b

‘t Hoefke 3b

h

Paardenhouderij

1

1800

3

6

 

 

IX.  In artikel 13, lid 13.1 sub a wordt het volgende toegevoegd:

, tenzij in de ‘Tabel Bedrijf’ anders is aangegeven.

 

X.   In artikel 13, lid 13.1 wordt het volgende toegevoegd:

 

f     bedrijven in milieucategorie 1 en 2 van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieu-zonering’, waarbij niet meer dan één bedrijf aanwezig mag zijn per bestemmingsvlak, tenzij in de ‘Tabel Bedrijf’ anders is aangegeven;

 

 

XI. In artikel 13, lid 13.4 wordt het volgende toegevoegd:

 

13.4.1   Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 13.1 onder f voor het toestaan van bedrijven welke niet voorkomen in de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’, met dien verstande, dat deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de toegelaten milieu-categorieën 1 en 2.

 

 

XII.         In Bijlage: Tabel Bedrijf wordt het volgende verwijderd:

 

18

Turnhoutsebaan 26a

B

Transportbedrijf

2

20.010

10

10

 

 

XIII.        In Bijlage: Tabel Bedrijf wordt het volgende toegevoegd:

 

Nr.

Adres

Categorie bedrijf

Soort voorziening

Maximaal

 aantal bedrijfs

woningen

Maximaal

oppervlak aan be

drijfsgebouwen in m2

Goot-hoogte in

meters

Bouw-hoogte in

meters

13

Poppelseweg 12

D

IT bedrijf (computerbedrijf)

1

400

3,25

6

18

Turnhoutsebaan 26a

B

2 bedrijven

1. Transportbedrijf met bijbehorende voorzieningen en opslag

2.  Unitservicebedrijf met op—en overslag, verhuur, verkoop en renovatie van units en opslag

2

20.010

10

10

 

 

 

XIV.        In artikel 25 wordt sub b vervangen door:

 

b    kleinschalig kamperen, waarbij dit is toestaan bij de (bedrijfs)woningen, mits:

-     het oppervlak van het aaneengesloten terrein, waarvan het terrein voor kleinschalig kamperen onderdeel uitmaakt, bedraagt minimaal 1 ha;

-     het totaal aantal kampeermiddelen niet meer dan 25 bedraagt;

-     er maximaal 75 m2 bebouwing ten behoeve van centrale voorzieningen voor het kleinschalig kamperen worden gebouwd binnen de bestaande               bebouwingsregeling van de betreffende bestemming. Deze bebouwing moet binnen het bestemmingsvlak “Agrarisch-Bedrijf“, “Agrarisch- Paarden-houderij“, “Bedrijf“, “Recreatie“ of “Wonen“ worden opgericht;

-     de in het gebied aanwezige waarden niet onevenredig worden aangetast;

-     een goede landschappelijke inpassing op basis van een uitvoerbaar erf-inrichtingsplan, verzekerd is;

-     als gevolg van het kleinschalig kamperen de bestaande bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van de omringende agrarische bedrijven niet onevenredig worden beperkt.

 

 

Hoofdstuk 3            Slotregel

Artikel D                  Slotbepaling

 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:

 

Voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied Goirle herziening 2013 van de           gemeente Goirle.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ………….,

 

De voorzitter,                                                                      De griffier,

 

 

 

……………………                                                                   …………………….