Artikel 3††††††† Bedrijf

3.1               Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.†††† bedrijven uit de categorie A en B van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de bijlage, evenals het gebruik van daarbij behorende installaties in dezelfde bedrijfscategorieŽn;

b.†††† opslag ten behoeve van bedrijfsactiviteiten, zoals bedoeld onder a, met dien verstande dat uitsluitend buitenopslag is toegestaan ten behoeve van het eigen bedrijf, tot een maximale bouwhoogte van 4 meter en uitsluitend binnen het bouwvlak;

c.†††† kantoren, uitsluitend ten dienste van en als functie ondergeschikt aan de ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteiten;

d.†††† parkeer-, nuts- en groenvoorzieningen.

3.2               Bouwregels

3.2.1†††† Algemeen

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 3.1. omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende regels:

a.         toegestaan zijn:

ß         bedrijfsgebouwen;

ß         bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

b.         buiten het bouwvlak mogen geen gebouwen worden gebouwd;

c.         ondergronds bouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, tot een verticale diepte van maximaal 5 meter.

 

3.2.2†††† Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden naast het bepaalde in lid 3.2.1 de volgende regels:

a.         een bouwvlak mag volledig worden bebouwd;

b.         de goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan in het bouwvlak is aangegeven;

c.         de bouwhoogte vanbedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan in het bouwvlak is aangegeven.

 

3.2.3†††† Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden naast het bepaalde in lid 3.2.1 de volgende regels:

a.†††† de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;

b.†††† de bouwhoogte van antenne- en vlaggenmasten mag niet meer dan 5 meter bedragen;

c.†††† de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1,5 meter bedragen.

3.3               Specifieke gebruiksregels

3.3.1†††† Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a.         het gebruik van bedrijfsgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;

b.         het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven en bijbehorende installaties, anders dan die welke zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieŽn A en B;

c.         inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit mi≠lieubeheer;

d.         de inrichting van opslag-, tap- of verkooppunten voor motorbrandstoffen of LPG;

e.         detailhandel;

f.           een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf of een seksinrichting.

 

3.3.2          Eťn bedrijf

Binnen een bestemmingsvlak is per bouwperceel ťťn bedrijf toegestaan.

3.4               Afwijking van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ingevolge artikel 2.1, lid 1, sub c juncto artikel 2.12, lid 1, sub a, sub 1 Waboeen omgevingsvergunning tot afwijking te verlenen van het bepaalde in lid 3.1, onder a:

  1. om bedrijven toe te laten uit ten hoogste ťťn categorie hoger dan in lid 4.1 onder a genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de volgens lid 3.1 onder a toegelaten categorieŽn van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
  2. om bedrijven toe te laten die niet in Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de volgens lid 3.1 onder a toegelaten categorieŽn van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
  3. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
  4. de aard en de activiteiten van het bedrijf mogen niet leiden tot een onevenredige in≠breuk op het woon- en leefklimaat in de omgeving.