direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer
Plan: Centrumgebied
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0785.BP2011004Centrum-vo02

Artikel 10 Verkeer

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. rijwielstalvoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. in-, uitritten, voet- en rijwielpaden;
 • f. bermen en bermsloten;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. voorwerpen van beeldende kunst of kunstuitingen en gedenktekens;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede kunstwerken ten behoeve van waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • j. geluidswerende voorzieningen;
 • k. straatmeubilair.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 10.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende regels:

 • a. toegestaan zijn:
  • 1. gebouwen;
  • 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. met uitzondering van de opslag van of de inrichting van verkoop- of tappunten voor motorbrandstoffen, daaronder begrepen LPG.
10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden naast het bepaalde in lid 10.2.1 de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van een rijwielstalvoorziening mag niet meer dan 6 meter bedragen;
 • b. de oppervlakte aan rijwielstalvoorzieningen mag niet meer dan 40 m2 bedragen;
 • c. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • d. de oppervlakte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 20 m2 bedragen.
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden naast het bepaalde in lid 10.2.1 de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van een rijwielstalvoorziening mag niet meer dan 6 meter bedragen;
 • b. de oppervlakte van een rijwielstalvoorziening mag niet meer dan 40 m2 bedragen;
 • c. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • d. de oppervlakte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 20 m2 bedragen;
 • e. de bouwhoogte van voorwerpen van beeldende kunst of kunstuitingen en gedenktekens mag niet meer dan 10 meter bedragen;
 • f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1,5 meter bedragen;
 • g. de hoogte van (licht- en vlaggen)masten mag niet meer dan 6 meter bedragen.
10.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden voor de inrichting van opslag-, tap- of verkooppunten voor motorbrandstoffen of LPG.