direct naar inhoud van Artikel 4 Cultuur en ontspanning
Plan: Centrumgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0785.BP2011004Centrum-vg01

Artikel 4 Cultuur en ontspanning

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sociaal-culturele, sociaal-maatschappelijke, sociaal-medische, (para)medische, overheids- en/of educatieve doeleinden;
 • b. theater en congrescentrum en zaalverhuur;
 • c. kantoren;
 • d. horeca-activiteiten op de begane grondlaag van de gebouwen, in de vorm van feesten, partijen en recepties, een restaurant, een lunchroom en een bar, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1';
 • e. terrassen ten behoeve van horeca;
 • f. speel- en groenvoorzieningen;
 • g. voorwerpen voor beeldende kunst of kunstuitingen en gedenktekens;
 • h. kinderopvang, kinderdagverblijf en naschoolse kinderopvang;
 • i. evenementen;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede kunstwerken ten behoeve van waterhuishoudkundige voorzieningen;

alsmede voor:

 • k. de instandhouding en bescherming van de ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' aangegeven.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 4.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende regels:

 • a. toegestaan zijn:
  • 1. gebouwen;
  • 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. buiten het bouwvlak mogen geen gebouwen worden gebouwd;
 • c. ondergronds bouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, tot een verticale diepte van maximaal 5 meter.
4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden naast het bepaalde in lid 4.2.1 de volgende regels:

 • a. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goothoogte respectievelijk de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedragen dan in het bouwvlak is aangegeven.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer dan 1 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van antenne-, licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1,5 meter bedragen.
4.3 Afwijken van de bouwregels

Erf- en terreinafscheidingen

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.3, onder a, voor het toestaan van erf- en terreinafscheidingen met een bouwhoogte van maximaal 2 meter vóór de naar de weg gekeerde gevel, mits:

 • a. dit past binnen het straat- en bebouwingsbeeld van de omgeving;
 • b. dit mogelijk is uit oogpunt van een veilige verkeerssituatie.