Artikel 4        Verkeer - Verblijfsgebied

4.1       Bestemmingsomschrijving

De als “Verkeer – Verblijfsgebied” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.         wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;

b.         speel-, groen-, nuts- en parkeervoorzieningen;

c.         ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer – langzaam verkeer”: uitsluitend voor een langzaamverkeerbinding, calamiteiten-ontsluiting en bereikbaarheid van parkeergelegenheid;

d.         in- en uitritten, voetpaden en rijwielpaden;

e.         bermen en bermsloten;

f.           voorwerpen van beeldende kunst of kunstuitingen en gedenktekens;

g.         evenementen;

h.         water en waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede kunstwerken ten behoeve van waterhuishoudkundige voorzieningen;

i.           straatmeubilair.

4.2       Bouwregels

4.2.1     Algemeen

            Op gronden bedoeld in lid 4.1 zijn uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming toegestaan, met uitzondering van de opslag van of de inrichting van verkoop- of tappunten voor motorbrandstoffen, daaronder begrepen LPG.

 

4.2.2          Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden naast het bepaalde in lid 4.2.1 de volgende regels:

a.         de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 5 meter bedragen;

b.         de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 meter bedragen;

c.         de oppervlakte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 20 bedragen;

d.         de bouwhoogte van voorwerpen van beeldende kunst of kunstuitingen en gedenktekens mag niet meer dan 10 meter bedragen;

e.         de bouwhoogte van (licht- en vlaggen)masten mag niet meer dan 6 meter bedragen;

f.           de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1,5 meter bedragen.

4.3       Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden voor de inrichting van opslag-, tap- of verkooppunten voor motorbrandstoffen of LPG.