direct naar inhoud van 7.1 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: Boschkens-Surfplas
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0785.bp2010010Boschsurf-vg01

7.1 Financiële uitvoerbaarheid

Voor het hele gebied Boschkens is een exploitatie opgezet. Deze exploitatieopzet is opgesteld door Pas b.v. en voorgelegd aan en vastgesteld door de gemeente. De gemeente heeft op basis van de daarin opgenomen exploitatieberekeningen geconcludeerd dat in afdoende mate is aangetoond dat de voorgenomen planontwikkeling financieel uitvoerbaar is.

Daarnaast biedt een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en Bouwfonds ontwikkeling voldoende waarborgen voor de financiële uitvoerbaarheid.

Aangezien de exploitatieopzet inzicht geeft in alle kosten en opbrengsten en de uit te voeren werken nog moeten worden aanbesteed, is deze exploitatieverkenning vertrouwelijk. Ook de gesloten overeenkomsten zijn vertrouwelijk.

In deze paragraaf zijn daarom alleen de belangrijkste daarin opgenomen hoofdpunten aangegeven.

Uitgangspunten voor de exploitatie

In de exploitatie is rekening gehouden met de volgende investeringen / kostenposten:

  • verwerving en schadeloosstelling;
  • milieuvoorziening en grond onderzoek;
  • bouw- en woonrijp maken;
  • planontwikkelingskosten;
  • planstructurele elementen;
  • rente en BTW.

Exploitatieplan

De gemeente is voornemens als gevolg van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan vast te stellen. Het ontwerp-exploitatieplan wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan als afzonderlijk document tervisie gelegd.