Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Schellestraat 2, Alphen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1723.WPSchellestraat2-ON01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.WPSchellestraat2-ON01 met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.2 plan:

het wijzigingsplan 'Schellestraat 2, Alphen' van de gemeente Alphen-Chaam.  
 
Voor het overige blijven de regels behorende bij artikel 1 van het moederplan 'Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam' op dit plan, voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

Hiervoor blijven de regels behorende bij artikel 2 van het moederplan: bestemmingsplan 'Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010' van de gemeente Alphen-Chaam op dit plan, voor zover relevant, van toepassing.

2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Groen - Landschapselement

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Landschapselement' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. behoud, herstel en/of ontwikkeling van het groen, de landschapselementen en de bijbehorende groeiplaats;
 2. behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke waarden en natuurwaarden, zoals brede landschappelijke structuren;
 3. behoud van (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;
 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 5. extensief recreatief medegebruik;
 6. het aanleggen en in stand houden van gebiedseigen beplanting overeenkomstig het landschappelijk inpassingsplan;
 7. onder landschappelijk inpassingsplan wordt in deze regels verstaan, het landschappelijke inpassingsplan als opgenomen in Bijlage 1 van de regels.

3.2 Bouwregels

 
3.2.1 Algemeen
Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, worden gebouwd.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter;
 2. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.

3.3 Specifieke gebruiksregels

3.3.1 Verboden gebruik
Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden voor:
 1. tijdelijke of permanente bewoning;
 2. het gebruik als standplaats voor woonwagens;
 3. het gebruik als kampeerterrein;
 4. seks- en/of pornobedrijf en prostitutie.

Artikel 4 Wonen

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wonen;
 2. kleinschalig logeren, waarbij de bruto-vloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 100 m²;
 3. aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven;
 4. paden en wegen en parkeervoorzieningen;
 5. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 6. groenvoorzieningen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen
 1. Per bestemmingsvlak is bebouwing ten behoeve van één woning toegestaan;
 2. De afstand tot de as van de weg waaraan wordt gebouwd mag niet minder bedragen dan 15 m;
 3. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen van nieuwe te bouwen bouwwerken mag niet minder bedragen dan 2 m;
 4. Nieuwbouw van woningen is niet toegestaan, met uitzondering van vervangende nieuwbouw;
 5. Bij vervangende nieuwbouw mag de woning uitsluitend gesitueerd worden binnen het aangegeven bouwvlak;
 6. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
4.2.2 Woningen
Voor het bouwen van woningen (hoofdgebouwen) gelden de volgende bepalingen:
 1. de inhoud van de woning, het hoofdgebouw, mag niet meer bedragen dan 750 m³; indien de bestaande inhoud meer bedraagt dan 750 m³ dan mag de bestaande inhoud niet worden uitgebreid;
 2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m;
 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m.
4.2.3 Bijgebouwen
Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen per toegestane woning:
 1. bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 2 m achter de voorgevelrooilijn en ten minste 1 m van de woning te worden gebouwd;
 2. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m² per toegestane woning;
 3. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 4. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m;
 3. de bouwhoogte van windmolens mag niet meer bedragen dan 15 m.

4.3 Afwijken van de bouwregels

4.3.1 Algemeen
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
 1.  artikel 4.2.1 sub b voor het bouwen van gebouwen op een afstand minder dan 15 m tot de as van de weg mits hierdoor het stedenbouwkundig beeld en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast;
 2.  artikel 4.2.1 sub c voor het bouwen binnen 2 m van de zijdelingse en/of achterste perceelgrens mits hierdoor het stedenbouwkundig beeld en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast;
 3.  artikel 4.2.4 sub b voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een hogere bouwhoogte tot 6 m.

4.4 Specifieke gebruiksregels

 
4.4.1 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf
Binnen de bestemming 'Wonen' is de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
 1. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke oppervlakte van de bebouwing van de woning en/of bijgebouwen tot een maximum van 50 m², waarbij geldt dat in gemeentelijke en rijksmonumenten de maximale oppervlakte 100 m² mag bedragen;
 2. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 3. De activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
 4. Aan-huis-verbonden bedrijven zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van bedrijven die zijn genoemd in de milieucategorie 1 van de als bijlage 2 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 5. Detailhandel is niet toegestaan;
 6.  De activiteit moet uitgeoefend worden door de bewoner.
4.4.2 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing
Het (doen/laten) gebruik(en) van de bestemming 'Wonen' is uitsluitend toegestaan indien de landschappelijke inpassing, zoals bedoeld in artikel 3.1 sub f, overeenkomstig het landschappelijk inpassingsplan zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regels, maximaal na 1 jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is uitgevoerd en kwalitatief en kwantitatief in stand wordt gehouden.

Artikel 5 Waarde - Archeologie 2

Hiervoor blijven de regels behorende bij artikel 27 van het moederplan: bestemmingsplan 'Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010' van de gemeente Alphen-Chaam op dit plan, voor zover relevant, van toepassing.

3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Hiervoor blijven de regels behorende bij artikel 31 van het moederplan: bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied Alphen‐Chaam 2010’ van de gemeente Alphen‐Chaam op dit plan, voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 7 Algemene bouwregels

Hiervoor blijven de regels behorende bij artikel 32 van het moederplan: bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied Alphen‐Chaam 2010’ van de gemeente Alphen‐Chaam op dit plan, voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 8 Algemene gebruiksregels

Hiervoor blijven de regels behorende bij artikel 33 van het moederplan: bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010’ van de gemeente Alphen-Chaam op dit plan, voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Hiervoor blijven de regels behorende bij artikel 35 van het moederplan: bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010’ van de gemeente Alphen-Chaam op dit plan, voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 10 Overige regels

Hiervoor blijven de regels behorende bij artikel 36 van het moederplan: bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010’ van de gemeente Alphen-Chaam op dit plan, voor zover relevant, van toepassing.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht

Hiervoor blijven de regels behorende bij artikel 37 van het moederplan: bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010’ van de gemeente Alphen-Chaam op dit plan, voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 12 Slotregel

De regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Schellestraat 2, Alphen' van de gemeente Alphen-Chaam.